Osobní asistence - Handicap Zlín


Osobní asistence

 

 

Osobní asistence pro uživatele této sociální služby znamená: „Máme sice ortopedický vozík anebo jsme v seniorském věku, ale máme při sobě tehdy, kdy potřebujeme, asistenta a ten nám pomůže se vším, co jinak sami nezvládáme“. Klienti služby tak nemusejí vyhledávat pobytové zařízení a opouštět místo, kde „jsou doma“ a mají své přátele.

Pečovatelé - osobní asistenti - jim pomáhají například s přesuny na vozík, s péčí o osobní hygienu a o domácnost, s oblékáním, s přípravou a podáním stravy, s vyřizováním osobních záležitostí, bez kterých je život každého z nich nemyslitelný. Desítky uživatelů službu osobní asistence využívají několikrát týdně, jiní ji potřebují nepřetržitě.

 

Handicap Zlín, z.s. poskytuje službu osobní asistence na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje a podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Identifikátor služby: 6283429

Forma služby: terénní. Místo poskytování služby: dle potřeb uživatelů.

Cílová skupina: osoby ve věku od 19 let s tělesným postižením, s chronickým onemocněním a seniorům, kteří z důvodu věku či zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při běžných činnostech každodenního života. Služba není určena pro úkony nad rámec odbornosti a možností pracovníka v sociálních službách (např. k úkonům zdravotnickým).

Posláním služby je podpora a pomoc směřovaná osobám scílové skupiny tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, realizovat každodenní život dle svých představ a žít běžným způsobem života srovnatelným s vrstevníky.

Územní působnost služby: ORP Zlín a Otrokovice

Osobní asistence je v letech 2023 - 2026 podporována podobně jako 31 dalších služeb, pomáhajích osobám žijících na území Zlínského kraje, řešit jejich nepříznivou sociální situaci, z programu "Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III", reg. č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_003/0000107.

Co můžete očekávat od osobní asistence

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Metody práce

Metody práce respektují podstatu osobní asistence, jíž je zachování nejvyšší možné míry samostatnosti uživatele v jeho přirozeném prostředí, kdy vlastní realizace služby probíhá podle pokynů uživatele (v mezích určených smlouvou o poskytování služby). Uživatel sám řídí práci osobního asistenta - tedy utváří, řídí službu dle svých představ a momentální potřeby. Čas poskytování služby je stanoven společně s uživatelem. Je podporován rozvoj nebo alespoň udržení schopností uživatele a jeho začlenění do společnosti.

Zásady poskytování sociální služby

 • Respekt – respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Dodržujeme pravidla Etického kodexu.
 • Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů.
 • Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.
 • Doprovázení – spolu s uživateli hledáme optimální řešení jejich nepříznivé situace. Motivujeme uživatele k samostatnému stanovení cíle služby a plánování průběhu služby.
 • Partnerství a komunikace – vztah mezi uživatelem a osobním asistentem je založen na vzájemné spolupráci.
 • Pružnost – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám uživatelů.

 

Fotogalerie z Osobní asistence